ทะเบียนสื่อ

ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3         โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ว/ด/ป

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

    กลุ่มสาระฯ                             เรื่อง

 

ชั้น

1

2556

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย                วาทธรรม 

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย              ใต้ร่มพระบารมี

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย               วัยคะนอง

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย             สามัคคีคือพลัง

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย               อบายมุข

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย               อย่าหลงทาง

.1

 

 

 

 

 

 

2

2556

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย             เสียงในภาษาไทย

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

 

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย                  เสียงสระ

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

 

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย              เสียงพยัญชนะ

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนสื่อ

ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3       โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ปี

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ                       เรื่อง

 

ชั้น

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย          เสียงวรรณยุกต์

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

 

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย           การประสม

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

                       อักษร

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย           คำเป็นคำตาย

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

               

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย           ไตรยางค์และ

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

                          การผันอักษร

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย            พยางค์และคำ

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

                

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย            การเพิ่มคำใน         

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนสื่อ

ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3       โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ปี

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ                          เรื่อง

 

ชั้น

3

2556

Routines

เอกสาร

English       Pronoun

M.1

 

 

Routines

เอกสาร

English       Verb

M.1

 

 

Routines

เอกสาร

English       Adverb

M.1

 

 

Routines

เอกสาร

English       Preposition

M.1

 

 

Routines

เอกสาร

English       Time

M.1

 

 

Routines

เอกสาร

English       Present

M.1

 

 

 

 

                    Simple

 

 

 

 

 

                    Tense

 

 

 

 

 

 

 

4

2556

การสร้างหนังสือ

เอกสาร

การงาน            ความรู้เบื้อง

.2

 

 

อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

อาชีพและ         ต้นเกี่ยวกับ    

 

 

 

ด้วยโปรแกรม

 

เทคโนโลยี        หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

Desk Top Author

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนสื่อ

ของ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3      โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ว/ด/ป

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

  กลุ่มสาระฯ                              เรื่อง

 

ชั้น

 

 

การสร้างหนังสือ

เอกสาร

การงาน                เริ่มต้นการสร้าง

.2

 

 

อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

อาชีพและ             หนังสือ

 

 

 

ด้วยโปรแกรม

 

เทคโนโลยี

 

 

 

Desk Top Author

 

 

 

 

 

การสร้างหนังสือ

เอกสาร

การงาน               e-Book สวยด้วย

.2

 

 

อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

อาชีพและ           ข้อความและรูป

 

 

 

ด้วยโปรแกรม

 

เทคโนโลยี           ภาพ

 

 

 

Desk Top Author

 

 

 

 

 

การสร้างหนังสือ

เอกสาร

การงาน                สร้างความน่าสน

.2

 

 

อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

อาชีพและ            ใจด้วย

 

 

 

ด้วยโปรแกรม

 

เทคโนโลยี             Multimedia

 

 

 

Desk Top Author

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนสื่อ

ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3       โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ปี

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ                             เรื่อง

 

ชั้น

 

 

การสร้างหนังสือ

เอกสาร

                  Buttons &Links  

.1

 

 

อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

 

 

 

 

ด้วยโปรแกรม

 

 

 

 

 

Desk Top Author

 

 

 

 

 

การสร้างหนังสือ

เอกสาร

การงาน                 

.1

 

 

อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

 

 

 

 

ด้วยโปรแกรม

 

 

 

 

 

Desk Top Author

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

พื้นที่ผิวและปริมาตร

เอกสาร

คณิตศาสตร์        การหาปริมาตรของปริซึม

ม.3

 

 

พื้นที่ผิวและปริมาตร

เอกสาร

คณิตศาสตร์        การหาปริมาตรของ 

ม.3

 

 

 

 

                          ทรงกระบอก

 

 

 

พื้นที่ผิวและปริมาตร

เอกสาร

คณิตศาสตร์        การหาพื้นที่ผิวของทรง

ม.3

 

 

 

 

                          กลม

 

 

ทะเบียนสื่อ

ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ปี

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ                        เรื่อง

 

ชั้น

6

2556

ระบบนิเวศ

เอกสาร

วิทยาศาสตร์        โครงสร้างของระบบ

ม.3

 

 

 

 

                           นิเวศ

 

 

 

ระบบนิเวศ

เอกสาร

วิทยาศาสตร์        ความสัมพันธ์   

ม.3

 

 

 

 

                           ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่

 

 

 

 

 

                           อยู่รวมกัน

 

 

 

ระบบนิเวศ

เอกสาร

วิทยาศาสตร์        ประชากร

ม.3

 

 

ระบบนิเวศ

เอกสาร

วิทยาศาสตร์        วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ

ม.3

 

 

ระบบนิเวศ

เอกสาร

วิทยาศาสตร์        ทรัพยากรธรรมชาติ

ม.3

 

 

ระบบนิเวศ

เอกสาร

วิทยาศาสตร์        บึงบอระเพ็ด

ม.3

 

 

 

 

                           บึงแห่งชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนสื่อ

ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3         โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ว/ด/ป

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

    กลุ่มสาระฯ                             เรื่อง

 

ชั้น

1

2557

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย                วาทธรรม 

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย              ใต้ร่มพระบารมี

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย               วัยคะนอง

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย             สามัคคีคือพลัง

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย               อบายมุข

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย               อย่าหลงทาง

.1

 

 

 

 

 

 

2

2557

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย             เสียงในภาษาไทย

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

 

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย                  เสียงสระ

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

 

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย              เสียงพยัญชนะ

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนสื่อ

ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3       โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ปี

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ                       เรื่อง

 

ชั้น

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย          เสียงวรรณยุกต์

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

 

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย           การประสม

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

                       อักษร

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย           คำเป็นคำตาย

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

               

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย           ไตรยางค์และ

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

                          การผันอักษร

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย            พยางค์และคำ

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

                

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย            การเพิ่มคำใน         

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนสื่อ

ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3       โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ปี

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ                          เรื่อง

 

ชั้น

3

2557

Routines

เอกสาร

English       Pronoun

M.1

 

 

Routines

เอกสาร

English       Verb

M.1

 

 

Routines

เอกสาร

English       Adverb

M.1

 

 

Routines

เอกสาร

English       Preposition

M.1

 

 

Routines

เอกสาร

English       Time

M.1

 

 

Routines

เอกสาร

English       Present

M.1

 

 

 

 

                    Simple

 

 

 

 

 

                    Tense

 

 

 

 

 

 

 

4

2557

การสร้างหนังสือ

เอกสาร

การงาน            ความรู้เบื้อง

.2

 

 

อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

อาชีพและ         ต้นเกี่ยวกับ    

 

 

 

ด้วยโปรแกรม

 

เทคโนโลยี        หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

Desk Top Author

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนสื่อ

ของ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3      โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ว/ด/ป

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

  กลุ่มสาระฯ                              เรื่อง

 

ชั้น

 

 

การสร้างหนังสือ

เอกสาร

การงาน                เริ่มต้นการสร้าง

.2

 

 

อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

อาชีพและ             หนังสือ

 

 

 

ด้วยโปรแกรม

 

เทคโนโลยี

 

 

 

Desk Top Author

 

 

 

 

 

การสร้างหนังสือ

เอกสาร

การงาน               e-Book สวยด้วย

.2

 

 

อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

อาชีพและ           ข้อความและรูป

 

 

 

ด้วยโปรแกรม

 

เทคโนโลยี           ภาพ

 

 

 

Desk Top Author

 

 

 

 

 

การสร้างหนังสือ

เอกสาร

การงาน                สร้างความน่าสน

.2

 

 

อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

อาชีพและ            ใจด้วย

 

 

 

ด้วยโปรแกรม

 

เทคโนโลยี             Multimedia

 

 

 

Desk Top Author

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนสื่อ

ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3       โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ปี

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ                             เรื่อง

 

ชั้น

 

 

การสร้างหนังสือ

เอกสาร

Buttons &Links  

.1

 

 

อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

 

 

 

 

ด้วยโปรแกรม

 

 

 

 

 

Desk Top Author

 

 

 

 

 

การสร้างหนังสือ

เอกสาร

การงาน                 

.1

 

 

อิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

 

 

 

 

 

ด้วยโปรแกรม

 

 

 

 

 

Desk Top Author

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

พื้นที่ผิวและปริมาตร

เอกสาร

คณิตศาสตร์        การหาปริมาตรของปริซึม

ม.3

 

 

พื้นที่ผิวและปริมาตร

เอกสาร

คณิตศาสตร์        การหาปริมาตรของ 

ม.3

 

 

 

 

                          ทรงกระบอก

 

 

 

พื้นที่ผิวและปริมาตร

เอกสาร

คณิตศาสตร์        การหาพื้นที่ผิวของทรง

ม.3

 

 

 

 

                          กลม

 

 

ทะเบียนสื่อ

ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ปี

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

กลุ่มสาระฯ                        เรื่อง

 

ชั้น

6

2557

ระบบนิเวศ

เอกสาร

วิทยาศาสตร์        โครงสร้างของระบบ

ม.3

 

 

 

 

                           นิเวศ

 

 

 

ระบบนิเวศ

เอกสาร

วิทยาศาสตร์        ความสัมพันธ์   

ม.3

 

 

 

 

                           ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่

 

 

 

 

 

                           อยู่รวมกัน

 

 

 

ระบบนิเวศ

เอกสาร

วิทยาศาสตร์        ประชากร

ม.3

 

 

ระบบนิเวศ

เอกสาร

วิทยาศาสตร์        วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ

ม.3

 

 

ระบบนิเวศ

เอกสาร

วิทยาศาสตร์        ทรัพยากรธรรมชาติ

ม.3

 

 

ระบบนิเวศ

เอกสาร

วิทยาศาสตร์        บึงบอระเพ็ด

ม.3

 

 

 

 

                           บึงแห่งชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนสื่อ

ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3         โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

 

ที่

ว/ด/ป

ที่ผลิต

 

ชื่อสื่อ

ประเภทของสื่อ

ประกอบการสอน

    กลุ่มสาระฯ                             เรื่อง

 

ชั้น

1

2558

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย                วาทธรรม 

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย              ใต้ร่มพระบารมี

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย               วัยคะนอง

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย             สามัคคีคือพลัง

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย               อบายมุข

.1

 

 

ชุดสู่โลกกว้าง

เอกสาร

ภาษาไทย               อย่าหลงทาง

.1

 

 

 

 

 

 

2

2558

เสียงในภาษาและหลัก

เอกสาร

ภาษาไทย             เสียงในภาษาไทย

.1

 

 

การสร้างประโยค

 

 

 

 

 

เสียงในภาษาและหลัก