Untitled Document
 
 
 
ที่ตั้ง
         โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)  เดิมชื่อโรงเรียนเขากบ (วิวรณ์สุขวิทยา)
ตั้งอยู่เลขที่ 185  ถนนมาตุลี  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
 
 
พื้นที่
         มีเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 32  ตารางวา
 
 
ประวัติ
         

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2496 โดยเงิน กศ.ส. เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว 8 ห้องเรียนงบประมาณการก่อสร้าง   200,000  บาท   เปิดทำการสอนเป็นภายใน เมื่อวันที่   1  กันยายน  พ.ศ. 2497 โดย ฯพณฯ หลวงเชิด วุฒากาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยนั้นมาเป็นประธานเปิด  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน 2497  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4 ในปีการศึกษา  2499 ได้เปิดชั้นเด็กเล็กเพิ่มอีก  1  ห้อง

               ปี  พ.ศ. 2504 ได้รับอนุญาตให้เปิดชั้นประถมปลายได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  2  ชั้นแบบ 017 ดัดแปลง  1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน  200,000 บาท  สมทบกับผู้บริจาค  800,000 บาท   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2506
              ปี  พ.ศ.  2508  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  017  ดัดแปลง  4  ห้องเรียน
              ปี  พ.ศ.  2509  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  017  ดัดแปลง 16 ห้องเรียน โดยสร้างเชื่อม ติดต่อกัน  2  หลัง   เดิมเป็นอาคารเรียนหลังเดียวกัน  ยาว  176  เมตร  รวม  36  ห้องเรียน
              ปี  พ.ศ.  2509   โรงเรียนประชาบาลได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนนี้กระทรวงศึกษาธิการได้สงวนไว้เป็นเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ของกระทรวงศึกษาธิการสังกัดกรมสามัญศึกษา

 
 

              ปี  พ.ศ.  2513  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  502  ดัดแปลง อาคารเรียนหลังนี้ คุณถาวร   นิโรจน์   เจ้าของบริษัทถาวรฟาร์ม ได้บริจาคเงิน   215,000.00  บาท   เพื่อสมทบงบประมาณ 1,000,000.00  บาท   ดังนั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณถาวร  นิโรจน์  จึงให้ชื่ออาคารหลังนี้ว่า ” อาคาร ถาวร -สำเนา  นิโรจน์”  ผู้อุปการะโรงเรียนตั้งแต่เริ่มแรกคือ  ท่านขุนวิวรณ์สุขวิทยา  โดยท่านได้ดำเนินการ เพื่อให้ได้ที่ดิน ในการก่อสร้างโรงเรียน  และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนขึ้น ปีการศึกษา  2520  กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้โรงเรียน เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 ขึ้นจำนวน 3 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง (8) ที่ ใช้งบประมาณ 40,000  บาท   ในปีการศึกษา  2521  กระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งให้ยุบมัธยมศึกษาไปเรียนที่ โรงเรียนนครสวรรค์ และโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
วันที่ 1 ตุลาคม 2523ได้มี พ.ร.บ. โอนโรงเรียนไปสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
             ปี  พ.ศ.  2524  โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศโรงเรียนดีเด่น ของ  สปช.   
             ปี  พ.ศ.  2525  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนดีเด่น ของ  สปช.    
             ปี  พ.ศ.  2543  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  2/28
             ปี  พ.ศ.  2546   โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  2/28
             ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ  วิวรณ์สุขวิทยา)  จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึง  มัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนจำนวน  1,500   คน  มีบุคลากรครู  จำนวน  72   คน   ลูกจ้างชั่วคราว 12  คน  ผู้บริหารปัจจุบัน  คือ นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้อำนวยการสถานศึกษา   และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
3  คน  ได้แก่  นายประเสริฐ  เทียนสันต์ , นายสมศักดิ์  ศรีเจริญวนะกิจ  และ  นางวารุณี  สุขสุวานนท์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 2  คน

 
 
การได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการต่าง ๆ
 1.  เป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี   ปี  พ.ศ.  2541
 2. เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  พ.ศ. 2544
 3. เป็นโรงเรียนสหวิทยาคอมพิวเตอร์
 4. เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก  ปี  พ.ศ.  2544
 5. เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก  ปี พ.ศ.  2546
 6. เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนแสนสุข  ปี  พ.ศ.  2546
 7. เป็นโรงเรียนในโครงการ ToPSTAR    ปี  พ.ศ.  2547
 8. เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ปี  พ.ศ.  2547
 9. เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ปี  พ.ศ.  2547
 
 
อักษรย่อนามโรงเรียน         :       อ.ขก.
ปรัชญาของโรงเรียน          :      ปัญญา  ปสิทธิมาวหติ
                                     “  ปัญญาย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ “
คำขวัญของโรงเรียน        :       มีวินัยใฝ่ศึกษา  กีฬาดี  ดนตรีเด่น  เน้นคุณภาพ
สีประจำโรงเรียน            :       ส้ม – ดำ
 
ผู้อุปการะคุณของโรงเรียน
 1. ขุนวิวรณ์สุขวิทยาและนางวิวรณ์สุขวิทยา
 2. นายถาวร – นางสำเนาว์   นิโรจน์
 3. มูลนิธิบุญเรือนสุกุมารพันุ์
 4. นายภิญโญ  นิโรจน์
 
 
สถิติชั้นเรียน จำนวนนักเรียนชาย-หญิง อนุบาล 2 - ม.3 
ปีการศึกษา 2562

(สำรวจเมื่อ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
ชั้นเรียน
จำนวนนักเรียน
ห้องเรียน
รวม
ชาย
หญิง
อนุบาลปีที่ 2
53
38
4
91
อนุบาลปีที่ 3
58
57
4
115
รวมอนุบาล 1-2
111
95
8
206
ประถมศึกษาปีที่ 1
94
66
4
160
ประถมศึกษาปีที่ 2
87
73
4
160
ประถมศึกษาปีที่ 3
81
76
4
157
ประถมศึกษาปีที่ 4
83
73
4
156
ประถมศึกษาปีที่ 5
96
63
4
159
ประถมศึกษาปีที่ 6
80
75
4
155
รวมประถมศึกษาปีที่ 1-6
521
426
24
947
มัธยมศึกษาปีที่ 1
71
72
4
143
มัธยมศึกษาปีที่ 2
79
61
3
140
มัธยมศึกษาปีที่ 3
63
48
3
111
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
213
181
10
394
รวมทั้งสิ้น
845
702
42

1,547

 
 
Untitled Document
Untitled Document