Untitled Document
 
 
 

ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ ศูนย์นครสวรรค์
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) จำนวน 15 คน ได้เข้าร่วมโครงการค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
สมัยที่ 5 ปี 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม -
1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
http://www.rakpongprai.org/
ชมภาพกิจกรรม

อบรมโครงการ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแกนนำนักเรียนในโครงการ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ โดย คณะวิทยากรจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ณ ห้องประชุมอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ชมภาพกิจกรรม

อบรมครูสะเต็ม ประถมต้น
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) เป็นศูนย์อบรมสะเต็มครู ประถมศึกษาตอนต้น (สพฐ.118) ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ณ ห้องประชุมพิมานเมฆ วันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ชมภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดตรวจพัฒนาการเด็กด้วย DSPM
คณะครูระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค
์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดตรวจพัฒนาการเด็กด้วย DSPM โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ชมภาพกิจกรรม

สพป.นว.1 ประเมินเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) รับการประเมินเตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 โดย ศึกษานิเทศก์ สพป.นว.1 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ชมภาพกิจกรรม

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด 2562
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จัดโดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศธจ.นครสวรรค์ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) ในครั้งนี้โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการส่งประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ครบทั้ง 4 ประเภท ผู้ชนะการประกวดครั้งนี้จะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันต่อ
ในระดับภาคต่อไป วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ 2562
ชมภาพกิจกรรม

 
 
ประกาศผลการแข่งขันระดับเครื่อข่ายที่ 1 ทุกประเภท
เกณฑ์การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
 
 
 
 
 
     
 
 
Untitled Document
Untitled Document